Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A V.A.ELEKRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adatvédelmi nyilatkozata

 1. BEVEZETÉS

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7754 Bóly, Hősök tere 13/C.) (a továbbiakban V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., szolgáltató, adatkezelő)(Műszaki áruház), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az elektroboy.hu  címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az elektroboy.hu honlapon.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdését.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 1. DEFINÍCIÓK
2.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.4.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.5.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.6.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.7.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8.nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.10.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
2.11.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.12.adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.13.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.14.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
2.15.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.16.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 1. ALAPELVEK A V.A.ELEKTRO BOYS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.(Műszaki áruház) ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a)ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b)azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a)felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b)pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
c)tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft(Műszaki áruház).  elérhető portáljával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Mind az e-mail, mind a telefonos ügyfélszolgálatot a V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) látja el.

 1. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése., valamint a 2000. évi C. Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: 5 év
Adatvédelmi nyilvántartási számunk:NAIH -123456789

 1. A HÍRLEVÉL KÜLDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése a feliratkozók számára
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: törlés az érintett kérésére
Adatvédelmi nyilvántartási számunk:NAIH- 123456789

 1. EGYÉB

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

A V.A.ELEKRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b)hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c)változatlansága igazolható (adatintegritás);
d)a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) az adatkezelés során megőrzi

a)a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b)a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c)a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer-megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 7754 Bóly, Hősök tere 13/C.
Képviselő: Vörösváczki Attila
Cégjegyzékszám: 02-09-068917
A bejegyző bíróság megnevezése: Baranya megyei cégbíróság
Adószám: 13110563-2-02
E-mail: elektroboys@boly.hu.
Adatvédelmi nyilvántartási számaink:
webáruház működtetés: NAIH- …………………
hírlevél küldés NAIH – …………………..

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház), mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) költségtérítést állapít meg.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b)a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

JOGI NYILATKOZAT

Felelősség korlátozása:

1.A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza áruházunk akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél – függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett – de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
2.A V.A.ELEKRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
3.Webáruházunkban szabadon módosíthatjuk a vásárlás feltételeit és szabályait, bármikor, értesítési és bárminemű egyéb kötelezettség vállalása nélkül.
4.A V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért a V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) felelősséget nem vállal.
5.A webáruházban forgalmazott termékek folyamatosan frissülnek, bővülnek, megszűnnek, megváltoznak, stb. Ezért a V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház, mint a webáruház üzemeltetője, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathat bármilyen árat, termékleírást, vagy határidőt. A változás a webáruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe, a változás időpontjáig leadott megrendelésekre nincs hatással.
6.Bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható a www.elektroboy.hu oldalon.
7.Minden vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

SZERZŐI JOGOK

Az oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete a V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft(Műszaki áruház). kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).

Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

Az oldal bármely elemének felhasználásához a V.A.ELEKTRO BOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Műszaki áruház) előzetes írásbeli engedélye szükséges.

 

Termék értesítés Értesítést kérek a termék beérkezéséről:
Email Az email címét nem használjuk másra, csak az adott termékkel kapcsolatos beérkezésre...